اسپانیولت درب برند reze

اسپانیولت های درب برند reze از جمله اسپانیولت های درب مستحکم در صنعت upvc می باشد که دارای دو سو فلزی می باشد. اسپانیولت های درب برند reze دارای پین های قارچی می باشد که در صورت استفاده از زبانه های مخصوص برند reze به حالت ضد سرقت در می آید.

اسپانیولت های درب برند reze در اندازه های زیر ارائه می گردد:

اسپانیولت درب ۱۶۰

اسپانیولت درب ۱۸۰

اسپانیولت درب ۲۰۰

اسپانیولت درب ۱۶۰-۲۲۰

اسپانیولت گوشه دار ۱۸۰

کاتالوگ اسپانیولت درب ۳۵/۸۵