ست لولای رگلاژی وسطی ثابت و وسطی قابل تنظیم برند reze

ست های لولای رگلاژی وسطی ثابت و وسطی قابل تنظیم برند reze در زیر را مشاهده فرمایید

ست لولای رگلاژی وسطی ثابت

لولای بالای لنگه

لولای بالای چهارچوب

لولای پایین چهارچوب

لولای پایین لنگه

لولای بازویی قابل تنظیم بالا لنگه

لولای وسطی ثابت

کاور دوحالته برند reze

کاور دوتایی برند reze

ست لولای رگلاژی وسطی قابل تنظیم

لولای بالای چهارچوب

لولای بالای لنگه

لولای پایین چهارچوب

لولای پایین لنگه

لولای بازویی قابل تنظیم بالا لنگه

لولای وسطی قابل تنظیم

کاور دوحالته برند reze

کاور دوتایی برند reze