سرمه فرانسوی برند reze

سرمه فرانسوی برند reze از جمله محصولات پرکاربرد در پنجره های دولنگه بازشو می باشد.

-سرمه فرانسوی پنجره reze

-سرمه فرانسوی درب reze

-سرمه فرانسوی بزرگ reze

همچنین جلو زبانه های سرمه فرانسوی برند reze در دو نوع: جلو زبانه قابل تنظیم و جلو زبانه ثابت ارائه می گردد.

-جلو زبانه قابل تنظیم reze

-جلو زبانه ثابت reze

نمونه سرمه پنجره های موجود مارک reze رزه

نمونه سرمه پنجره های موجود مارک reze رزه